Privacyverklaring

De Stichting MSF hecht veel waarde aan uw privacy en zal uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen. De Stichting MSF houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 in werking is getreden. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe de Stichting MSF omgaat met uw persoonsgegevens die worden verwerkt door het gebruik van de digitale middelen, zoals de Stichting MSF-website en het e-mailverkeer.

1. Begripsbepalingen

In deze verklaring wordt verstaan onder:

2. Bereik

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens van de leden van de VBM, die gebruik maken van de diensten van de Stichting MSF.

3. Doel

Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken over die gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van wettelijke doeleinden alsmede de doeleinden zoals die staan omschreven in de statuten en de reglementen van de Stichting MSF en het voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden.

4. Verantwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid

 1. De verwerkingsverantwoordelijke van de Stichting MSF, de secretaris/penningmeester, is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het beheer van de gegevens.
 2. De verwerkingsverantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van gegevens
 3. De in lid 1 bedoelde verantwoordelijkheid en het in lid 2 bepaalde geldt onverminderd indien de verwerking plaats vindt door een bewerker; dit wordt geregeld in een bewerkersovereenkomst tussen bewerker en verwerkingsverantwoordelijke.
 4. De verwerkingsverantwoordelijke is aansprakelijk voor de schade die of het nadeel dat wordt veroorzaakt door het niet-nakomen van de voorschriften uit de AVG of deze verklaring. De bewerker is aansprakelijk voor die schade of dat nadeel, voor zover die/dat is ontstaan door zijn handelen.

5. Rechtmatige verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de AVG en deze verklaring op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 2. Persoonsgegevens worden alleen voor de in deze verklaring bedoelde doeleinden verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 3. Persoonsgegevens mogen slechts worden verzameld of verwerkt indien:
  • Het lid voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
  • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de vragen van het lid van de VBM aan de Stichting MSF;
  • Dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke na te komen;
  • De Stichting MSF verwerkt de persoonsgegevens die u verstrekt, bij uw aanvraag voor financiële ondersteuning. Door de verstrekking van deze persoonsgegevens verleent u de Stichting MSF toestemming om de door u ingevulde gegevens te gebruiken om u financieel te kunnen ondersteunen;
  • De registratie van het Burgerservicenummer (BSN) vindt alleen plaats wanneer u gebruik maakt van een renteloze lening;
  • Ieder die handelt onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of van de bewerker - en ook de bewerker zelf - verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke, behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen;
  • De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van de functie, wettelijk voorschrift, of op basis van een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht;
  • De Stichting MSF heeft de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies.

6. Recht op inzage

 1. Het lid heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op zijn persoon betrekking hebben.
 2. De verwerkingsverantwoordelijke deelt een lid op zijn verzoek - zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst hiervan - (schriftelijk) mee welke persoonsgegevens worden verwerkt.

7. Verstrekking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door de Stichting MSF. De Stichting MSF verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de haar activiteiten en er een getekende verwerkersovereenkomst aan ten grondslag ligt. Verder worden uw persoonsgegevens aan een derde verstrekt indien de Stichting MSF daartoe verplicht is door enige wet of een rechterlijke uitspraak.

8. Recht op correctie, aanvulling, overdracht en verwijdering

 1. Op schriftelijk verzoek van een lid gaat de verwerkingsverantwoordelijke over tot verbetering, aanvulling, verwijdering, overdracht en/of afscherming van de over de verzoeker verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
 2. De verwerkingsverantwoordelijke deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil voldoen, motiveert hij dat. Verzoeker heeft alsdan de mogelijkheid zich te wenden tot het dagelijks bestuur van de Stichting MSF
 3. De verwerkingsverantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering, overdracht en/of afscherming binnen 14 werkdagen, en wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt anders zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd.

9. Bewaren van persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De bewaartermijn is 7 jaar na beëindiging van de financiële aanvraag.
 2. Indien de bewaartermijn van uw persoonsgegevens is verstreken of u een verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende gegevens binnen een termijn van één maand verwijderd.
 3. Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat het bewaren van groot belang is voor een ander dan het lid of op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

10. Verzameling van andere gegevens

11. Melding van verwerking van gegevens

De verwerking van persoonsgegevens door de Stichting MSF is aangemeld bij de AP.

12. Klachtenregeling

Indien u van mening bent dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd, kunt u zich richten tot:

13. Wijziging en inwerkingtreding

 1. De Stichting MSF behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Het plaatsen van de vernieuwde privacyverklaring op de website www.stichtingmsf.nl
 2. Deze privacyverklaring treedt in werking per 25 mei 2018.

Mocht u n.a.v. deze privacyverklaring nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke (stichting.msf@gmail.com of 0223-615885).