Aanvragen financiële ondersteuning

Leden van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) (Contribuanten) die buiten hun schuld in financiële problemen zijn gekomen kunnen een beroep doen op financiële steun van de stichting MSF. Leden kunnen zich schriftelijk of telefonisch bij het dagelijks bestuur melden met de vraag over de mogelijkheden van financiële hulpverlening, zoals een renteloze lening, een voorschot en/of een gift.
De mogelijkheid bestaat dat het dagelijks bestuur de aanvrager (actief dienende) doorverwijst naar het Diensten Bedrijf Maatschappelijk Werk (D-BMW), dit in verband met het opmaken van een rapport en/of begeleiding vanuit deze dienst. Tevens hebben zij (D-BMW) de mogelijkheid om te bezien of er ook mogelijkheden zijn bij andere fondsen om al dan niet in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen.
Indien betrokkene minimaal 3 maanden lid is van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM), kan betrokkene worden uitgenodigd voor een gesprek met het dagelijks bestuur.

Bij dit gesprek dient aanvrager mee te nemen:

Tijdens dit gesprek worden de persoonsgegevens en de globale situatie opgenomen op een intakeformulier.
Het dagelijks bestuur zal na dit gesprek besluiten of er financiële hulp verleend wordt. De mogelijkheid van inhouding via het salaris en/of uitkering wordt nagetrokken en wordt bezien welke tijdsdruk er op de betalingen ligt.

Bij eventuele financiële hulp wordt het volgende met de aanvrager afgesproken:

Ter afsluiting wordt een akte van cessie opgemaakt, die wordt ondertekend door de secretaris en aanvrager.
Eén exemplaar gaat naar de inhoudende instantie en in principe worden de rekeningen waar het om gaat door het MSF betaald.
De voorgaande aanvragen dienen te worden ingestuurd of gemaild naar:

Stichting MSF
Het Nieuwe Diep 33
Kamer 4.14
1781 AD Den Helder

stichting.msf@gmail.com

Als de aanvraag binnen is zal deze door het dagelijks bestuur worden behandeld en getoetst aan de ingediende bescheiden.

Mochten er naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting MSF.