Het ontstaan van de Stichting MSF
(voorheen voluit geheten Marine Sanatorium Fonds)

Algemeen Militair TehuisHet MSF is gesticht in 1918, toen de besturen van de toenmalige belangenorganisaties bij de Koninklijke Marine hun krachten gingen bundelen om op deze wijze fondsen bijeen te brengen, waaruit een financiële ondersteuning kon worden gegeven aan de leden van hun organisaties, waarvan gezinsleden werden getroffen door de toen zo gevreesde tuberculose. De sociale verzekeringen hadden in die dagen nog niet het peil bereikt waarop zij nu staan en zonder financiële hulpverlening was het vrijwel onmogelijk die verpleging te krijgen, welke door de genezing van die ziekte dringend noodzakelijk was.
Een ander probleem werd gevormd door de kosten van de zogenaamde kinderuitzending, kinderen die door de armoede thuis zodanig verzwakt waren, dat een opname in een zogenaamde vakantiekolonie gedurende enkele weken noodzakelijk was om het kind weer enigszins op krachten te brengen.

Nu, ruim 80 jaar later, is in ons land de tuberculose grotendeels bedwongen, terwijl daarnaast de sociale voorzieningen zodanig zijn, dat de meeste kosten op een verzekering kunnen worden verhaald. Ook de maatschappelijke omstandigheden zijn zodanig verbeterd, dat kinderuitzending nog maar zelden noodzakelijk is.

MSF gebouw 1950Deze verbeteringen zijn er de oorzaak van geweest, dat het MSF haar werkterrein wat kon uitbreiden en ook hulp kon gaan bieden aan de contribuant, die met andere ziektekosten dan hierboven genoemd wordt geconfronteerd en die daarvoor geen aanspraak kan maken op een vergoeding door het rijk en/of verzekering.
Leden van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel VBM zijn uit hoofde van hun lidmaatschap contribuant van het MSF en kunnenin aanmerking komen voor nader op deze website genoemde tegemoetkomingen.